Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Geurts Media geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt. Zij kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, door het vertrouwen op, of door handelingen die verricht zijn naar aanleiding van, de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geurts Media.

Deel dit artikel:  Email this to someoneShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter